اينيله ڤوسيسي تيدور رسول الله صلى الله عليه وسلم يڠ منافيكن كاجين بارت. ستياڤ اينديۏيدو ممڤوڽاءي رنتق ڤوسيسي تيدور ترسنديري، مڠيكوت كسليساءن ماسيڠ٢. اڤابيلا لتق كڤالا دبنتل، موده سهاج مات ترللڤ، هيڠݢ بردڠكور. باڠون ايسوقڽ، موڠكين اد يڠ مڠلوه ساكيت بلاكڠ، تيدق برماي، تراس ساكيت سندي اتاو جوݢ مراس بڬيتو ڤنت سكالي. سأولهڽ بارو لڤس برلاري بركيلوميتر.

سدر اتاو تيدق، كيت ساڠت ممندڠ ريميه بركاءيتن ڤوسيسي تيدور يڠ سسواي. اين كران ڤوسيسي تيدور ساڠت ممڤڠاروهي ڤركمبڠن مينتل دان فيزيكل توبوه، تراوتام كتيک ڤروسيس تومبسرن بايي دان كانق٢. كأداءن تيدور يڠ تيدق سسواي، جوݢ ممبري كسن ترهادڤ ايموسي، ڤميكيرن دان تيندقن اڤابيلا ديواس كلق.

دالم ممبيچاراكن تنتڠ ڤوسيسي تيدور يڠ تڤت، ترداڤت بڬيتو باڽق كاجين يڠ دلاكوكن. كاجين اين كباڽقكنڽ دڤلوڤوري اوليه بارت، يڠ چوبا مڠتڠهكن ايديالوڬي مريک. توجوان مريک تيدق لاءين هاڽاله، ايڠين ممبوقتيكن قاعده يڠ مريک اونجوركن ايت اداله تڤت، سوڤاي منجادي ايكوتن ستياڤ لاڤيسن مشاركت.

انتاراڽ كاجين يڠ دلاكوكن اوليه اونيۏرسيتي اوكلند، نيوزيلند، وانيتا حاميل يڠ تيدور مڠيريڠ ككيري دهاري-هاري تراخير، سبلوم ڤروسيس برسالين داڤت مڠورڠكن ريسيكو كماتين بايي. ماناكالا وانيتا حاميل يڠ تيدور مڠيريڠ دسبله كانن ڤولا، ممڤوڽاءي دوا كالي ڬندا ريسيكو كماتين بايي. كاجين اين تله دسياركن دالم بريتيش ميديکل جرنل.
كاجين بارت مڠاتاكن تيدور مڠيريڠ ككيري ممبري كسن ڤوسيتيف نامون رسول الله صلى الله عليه وسلم مڠڬالقكن اومتڽ تيدور مڠادڤ ككانن.

كاجين بارت مڠاتاكن تيدور مڠيريڠ ككيري ممبري كسن ڤوسيتيف نامون رسول الله صلى الله عليه وسلم مڠڬالقكن اومتڽ تيدور مڠادڤ ككانن


كاجين ترسبوت دسوكوڠ ڤولا اوليه American Pregnancy Association يڠ مڽاتاكن، ڤوسيسي تيدور يڠ ڤاليڠ باءيق اياله مڠيريڠ دسبله كيري، كران اي داڤت منمبهكن كوانتيتي داره دان نوترين، سرتا ممباڽقكن ڤلاسينتا بايي دالم كاندوڠن.

حاصيل دري كاجين ايت جلس منونجوقكن بهاوا، تيدور مڠيريڠ سبله كيري ممبري كسن يڠ ڤوسيتيف ترهادڤ توبوه بادن، تراوتام كڤد ايبو يڠ سدڠ حاميل. نامون بڬيتو، سجاءوه مان كاجين ترسبوت بنر دان منداتڠكن كباءيقن، سدڠكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مڠڬالقكن اومتڽ، اونتوق تيدور دڠن مڠيريڠ ككانن دان تيدق ڤولا دڽاتاكن شرط٢ تيدور ايت ترهادڤ اينديۏيدو٢ ترتنتو.

ڤرلو دفهمي بهاوا، ڤوسيسي تيدور امت ڤنتيڠ دتيتيق برتكن، كران اي ممڤڠاروهي ڤروسيس ڤركمبڠن ماءنسي، تراوتام كتيک انق٢ ماسيه دڤريڠكت بايي. جادي، سباڬاي ايبو باڤ ڤرلو كيراڽ، مڠمبيل برت باڬايمان ڤوسيسي تيدور انق٢ مريک، سوڤاي ممبسر دڠن مينتل دان فيزيكل يڠ باءيق.

دالم مروڠكاي ڤرسوءالن اين، ڤروفيسور مديا دوكتور روحاني عبدالله، ڤاكر ڤركمبڠن كانق٢ اونيۏرسيتي ڤوترا مليسيا (UPM) مڽاتاكن، ميمڠ ترداڤت كاجين دري بارت يڠ مڽاتاكن بهاوا، بايي سأيلوقڽ هندقله تيدور دڠن ڤوسيسي منيارڤ، سوڤاي سيسا ماكنن اتاو سوسو موده كلوار كتيک تيدور دان تيدق ترچكيق اتاو ترسدق سوسو.

اكن تتاڤي، حاصيل دري كاجين ايت منونجوقكن كسن سباليقڽ كران، برلاكو باڽق كماتين بايي سچارا مڠجوت. بڬيتو جوݢ دڠن ڤوسيسي تيدور مڠيريڠ كسبله كيري. اين كران، اڤابيلا تيدور دڠن منيارڤ، مک سڬالا اورڬن دالم بادن سڤرتي جنتوڠ، ڤارو٢ دان لاين٢ مڠالمي تكنن يڠ برت دري توبوه.

بهكن، اڤابيلا تيدور دڠن منيارڤ جوݢ، مک ڤروسيس ڤرنفسن تيدق برجالن دڠن لنچر. اوكسيڬن يڠ دسدوت منجادي كورڠ، ماناكالا كربون ديوكسيدا يڠ دهمبوس كلوار، كمبالي دسدوت سمولا. كسن دري كتيدق لنچرڽ ڤرنفسن اين، مڽببكن جنتوڠ منجادي لمه دان برلاكو باڽق كومڤليكسي، اوجرڽ.

تمبهڽ لاڬي، “تيدور يڠ ڤاليڠ ايلوق باڬي بايي دان كانق٢ اياله دڠن چارا منلنتڠ اتاو مڠيريڠ ككانن، سباڬايمان يڠ دكاتاكن اوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

اڤابيلا تيدور دڠن ڤوسيسي اين، مک جتتوڠ, ڤارو٢ دان اورڬن دالمن تيدق مڠالمي تكنن، ماناكالا ڤروسيس ڤرنفسن برجالن دڠن لنچر دان اين يڠ داڤت ممبنتو مڠواتكن سيستم دالمن توبوه.

بايي يڠ تيدور تنڤا بنتل داڤت مڠيلقكن برلاكو كميق ڤد تمڤوروڠ كڤالا باييبياركن بايي تيدور دأتس تيلم تنڤا بربنتل، باڬي منجاݢ ستروكتور تولڠ بلاكڠ دان مڠيلقكن برلاكو كميق ڤد بلاكڠ كڤالا بايي. ايبو باڤ يڠ مروكوق تيدق دڬالقكن، اونتوق تيدور برسام دڠن بايي.

منوروت كاجين يڠ دلاكوكن، بايي يڠ تيدور برسام ايبو باڤ يڠ مروكوق، بريسيكو تيڠڬي اونتوق مڠالمي كومڤليكسي كصيحتن اڤابيلا بسر.“

جلسڽ لاڬي، ملالوءي قاعده Chikida، اڤابيلا بايي دالم فاسا اونتوق تيدور، ايبو باڤ هندقله براينتركسي برسام بايي، دڠن مڽبوتكن كات٢ يڠ ڤوسيتيف. ڤروسيس اين باڬي مڠڬالقكن اوتق كانن بركمبڠ دڠن باءيق. اين كران اوتق كانن برفوڠسي سباڬاي داي ڤڠڬرق كرياتيۏيتي، ايموسي، ايماڬيناسي دان سسواتو يڠ برصفة سني.

تڬسڽ، تيدور يڠ چوكوڤ امت دڤرلوكن توبوه كران، سڬالا فوڠسي توبوه اكن كمبالي چرڬس دان اكتيف. كانق٢ ڤرلو تيدور لبيه دري 4 جم سوڤاي هورمون تومبسرن مريک داڤت درمبيس كلوار. هورمون اين ساڠت ڤنتيڠ، دالم ڤروسيس تومبسرن مريک، كران اي مليبتكن كتيڠڬين دان ڤمباءيقن سيل٢.

تيدور يڠ چوكوڤ، ممبنتو دالم ڤروسيس ڤڽيمڤنن داتا يڠ لڠكڤ دالم ميموري. دالم كأداءن تيدور، مک سڬالا ميموري كتيک سدر داڤت دسيمڤن دڠن باءيق. نامون بڬيتو، سكاليڤون ممڤوڽاءي تيدور يڠ چوكوڤ، اي تتڤ منداتڠكن مضرت ڤد توبوه جک ڤوسيسي تيدور تيدق دجاݢ دڠن باءيق.