Massage Therapist Palpating the Abdomen

حاج الياس، 65، منمني سأورڠ راكنڽ منجالني ڤمبدهن باطين ڤد ڤروتڽ يڠ سلالو برمسئله. كتيک ڤمبدهن سدڠ برجالن، بلياو ممينتا ايذين اونتوق ممبنتو ڤمبدهن ترسبوت.

بلياو ميمڠ نمڤق ڤمبدهن دلاكوكن بڬيتو منعجوبكن دان مڠريكن، اوسوس٢ دكلواركن دان اد ستڠهڽ يڠ دڤوتوڠ. كدوا-دوا تاڠن بلياو دڤنوهي دڠن داره، سسوده سلساي ڤمبدهن، بلياو ممباسوه تاڠن سبله كانن سهاج.

تاڠن سبله كيري يڠ برلومورن دڠن داره سڬرا دماسوقكن كدالم ساكو سلوارڽ. سسمڤايڽ كدالم كريتا، بلياو مڠلواركن تاڠن كيري دري ساكو سلوارڽ. بلياو تركجوت، كران ستيتيق داره ڤون تيدق اد دتاڠن، باءو داره جوݢ تيدق اد.

مقچيق ڤياه، 60، منمني انق للاكيڽ يڠ براوسيا 15 تاهون منجالني ڤمبدهن باطين بهاڬين كڤالا. انقڽ دصحكن مڠيدڤ باره اوتق ڤريڠكت 4. سڤنجڠ ڤمبدهن دجالنكن، بلياو سديكيت ڤون تيدق نمڤق ڤمبدهن برلاكو.

اڤ يڠ دليهت اوليه بلياو اياله ڤراوت هاڽ موندر-مندير دأتس كڤالا انق للاكيڽ، كادڠ٢ دڤڬڠ-ڤڬڠ دان دڤيچيت-ڤيچيت. دالم ڤڠليهتنڽ، ڤراوت ايت تيدق ملاكوكن اڤ٢ ڤمبدهن، تيدق اد داره يڠ كلوار دان تيدق اد اڤ٢ ڤون يڠ دكلواركن دري كڤالا انقڽ.

اوليه ايت، بلياو سنتياس تنڠ دان تيدق مراس اڤ٢ بيمبڠ، تاكوت اتاو راس ڠري. سباليقڽ سواميڽ، ڤق دين، يڠ مڽقسيكن ڤمبدهن دري لوار بيليق منروسي چرمين بيليق ڤمبدهن مراساءي ڤڠالمن يڠ مڠريكن. سواميڽ نمڤق جلس ڤمبدهن كڤالا انقڽ برلاكو. ڤراوت مڠلواركن ببراڤ اورڬن درڤد دالم كڤالا دان داره ميره مڠالير.

لاڤورن دالم مجله مستيک اوڬوس 2012، مڽبوتكن “… ڤق تيه دأورا-اوراكن مميليقي كبوليهن ايستيميوا، ممبده ڤلباڬاي جنيس اورڬن ماءنسي سڤرتي مات، جنتوڠ، اوتق، ڤارو٢، ڤروت دان بواه ڤيڠڬڠ سچارا سڤونتن. ڤمبدهن ايت ڤولا دلاكوكن بوكن دبيليق ڤمبدهن، مڠڬوناكن ڤرالتن بده يڠ سربا لڠكڤ سڤرتي يڠ دلاكوكن اوليه دوكتور ڤاكر برتاولياه. سباليقڽ، ڤق تيه تروس ممبده ڤساكيتڽ سچارا سڤونتن دتڠه-تڠه اورڠ راماي مڠڬوناكن سبيله ڤيساو كچيل دان ڬونتيڠ.”

بده باطين دلاكوكن دڠن بنتوان جين دان شيطانلاڤورن ستروسڽ مڽبوتكن بهاوا ڤق تيه كتيک ممبوات ڤمبدهن مات سأورڠ وانيتا اونتوق دتوكر دڠن بيجي مات يڠ بارو، تيدق نمڤق داره يڠ مليليه دان تيدق نمڤق بيجي مات يڠ دكلواركن.

مڠناءي حال اين ڤق تيه منڬسكن دڠن كاتاڽ: “ساي بده سچارا غاءيب، ڬونا خدم باطين”. ڤق تيه منڬسكن لاڬي بهاوا اورڠ راماي تيدق اكن نمڤق مات لاما دكلواركن دان دڬنتي دڠن مات بارو، سبب سموا اوروسن دبنتو اوليه خدم غاءيب.

اڤاكه ڤمبدهن باطين؟

ڤمبدهن باطين اداله ڤمبدهن يڠ دلاكوكن اوليه سسأورڠ ڤراوت تنڤا مڠڬوناكن اڤ جوݢ الت بده دان تيدق دلاكوكن دالم بيليق معمل بده سڤرتي يڠ بياسا دلاكوكن دالم ڤراوبتن allopati.

بياساڽ، اي دلاكوكن دڠن تاڠن كوسوڠ دان جک مڠڬوناكن الت، بوكنله الت بده بياسا، تتاڤي الت٢ يڠ تيدق دڬوناكن اوليه ڤاكر٢ بده، سڤرتي ڤيساو بياسا، ڬونتيڠ بياسا دان سباڬايڽ. اوليه كران تنڤا الت، مک ڤراوت اكن منكن هوجوڠ جاريڽ ككوليت ڤساكيت دسكيتر اڠڬوتا يڠ هندق دراوت.

تاڠن ڤراوت اكن كليهتن سأوله-اوله سديكيت تڠڬلم كدالم اڠڬوتا بادن ڤساكيت. ڤساكيت ڤولا تيدق براس ساكيت سديكيت ڤون، تتاڤي تراس سأكن-اكن سديكيت مڠنتوق. اينيله كسن ڤوكاو يڠ دلاكوكن اوليه ڤراوت.

اكن كليهتن داره مڠالير كلوار دري كاوسن توبوه بادن يڠ دبده. كادڠ٢ ڤراوت مڠلواركن سسواتو اوبجيک دري توبوه ڤساكيت ميثلڽ سبهاڬين اورڬن ڤساكيت سأوله-اوله دكلواركن.

كادڠ٢ اد اوبجيک يڠ اسيڠ دكلواركن دري توبوه ڤساكيت، سڤرتي كاچ، ڤاکو، برباڬاي اوبجيک تاجم يڠ ددعوا دهنتر سچارا سيحير اوليه موسوه. اخيرڽ كاوسن كوليت يڠ دبده دبرسيهكن دان دتوتوڤ سمولا تنڤا اد سبارڠ لوک دان چالر.

منوروت ستڠه ڤراوت، كونونڽ ڤمبدهن باطين دلاكوكن تنڤا الت ڤمبدهن مودن، جوݢ تنڤا ڤرتولوڠن جين اتاو علمو سيحير، تتاڤي دڤركتيقكن منروسي علمو معرفةلله، يڠ دداسركن كڤد تيݢ كياقينن;

* برداسركن فضيلة دعا يڠ دڤتيق دري ايات القرءان
* مڠڬوناكن بهاس يڠ دفهمي. چونتوه “يا مها سوچي الله بري كسمبوهن كڤد سي فولن
* جاڠن مڠيعتقادكن بهاوا دعا ايت يڠ ممبري كسن سهيڠݢ سي ڤساكيت منجادي سمبوه، سباليقڽ الله يڠ بركواس مڽمبوهكن.

برباڬاي جنيس ڤمبدهن باطين

سجنيس بده باطين يڠ كيت سلالو ترلڤس ڤندڠ اياله بده باطين يڠ هاڽ مڠڬوناكن اشارت تاڠن، سام اد جاري تلونجوق اتاو تاڤق تاڠن يڠ دأرهكن كبهاڬين اڠڬوتا ڤساكيت يڠ دشكي كاوسن برڤڽاكيت، سڤرتي دكاوسن كڤالا، بلاكڠ، باهو دان سباڬايڽ.

كونونڽ دڠن اشارت ترسبوت، برباڬاي ڤونچا ڤڽاكيت يڠ براد ددالم توبوه بادن داڤت دكلواركن. درڤد ڤروسيس راوتن ترسبوت، كيت داڤت فهمي بهاوا راوتن سڤرتي اين مليبتكن ڤڠڬوناءن تيليقن يڠ دحرامكن ددالم اسلام. كيت يقين ڤراوت مڠڬوناكن ساتو قاعده تيليقکن، كران بياساڽ ڤراوت اكن مڽبوتكن ڤركارا٢ يڠ غاءيب يڠ بياساڽ الله سهاج مڠتاهوي، سڤرتي مڠاتاكن ددالم بادن ڤساكيت اد 60 ايكور جين اتاو سباڬايڽ.

ڤلباڬاي قاعده دڬوناكن دالم ڤمبدهن باطين يڠ تيدق ماسوق عقلدمكين جوݢ اوبتڽ يڠ سسواي دچاري سچارا تيليقکن. انتاراڽ دتيليق ايات٢ القرءان يڠ كونونڽ سسواي دڬوناكن اوليه ڤساكيت. داڤت جوݢ كيت فهمي بده باطين جنيس اين جوݢ مڠڬوناكن خدم غاءيب ياءيت جين اتاو شيطان.

سلاءين ايت، كبوليهن مڠلواركن برباڬاي اوبجيک درڤد توبوه بادن ڤساكيت سڤرتي مڠلواركن باتو كارڠ دڠن چارا مڠالينكن منتيمون اتاو دڠن چارا دأمبيل دڠن تاڠن درڤد توبوه ڤساكيت، مڠلواركن كاچ، ڤيساو جيليد دان سباڬايڽ درڤد مولوت ڤساكيت مروڤاكن سبهاڬين دري بده باطين.

بده باطين جوݢ دلاكوكن دڠن مڠالينكن تلور كتوبوه ڤساكيت، كمودين اڤابيلا تلور دبله، دداڤتي برباڬاي اوبجيک دالم تلور ايت، اتاو ورنا تلور براوبه منجادي ميره اتاو هيتم.

ترنسفر بده باطين

سستڠه كياي دڤسنترين دڤولاو جاوا خاصڽ دجاوا تيمور اد ملاكوكن ترنسفر بده باطين. كبتولن ساله سأورڠ ساودارا ڤنوليس، المرحوم استاذ نور امين مندريتا كران دسرڠ ڤڽاكيت hepatitis C ڤريڠكت 4. ڤاكر٢ ڤراوبتن دمليسيا ممبريتاهو ڤڽاكيتڽ تيدق اكن داڤت دسمبوهكن.

بلياو سڬرا منموءي سأورڠ كياي دسبواه ڤسنترين دجاوا تيمور. كياي ايت مڠڬوناكن سأيكور كمبيڠ هيتم يڠ تله دباچاكن دعا دان برباڬاي ايات القرءان. اخيرڽ كمبيڠ ايت دسمبليه دان دبده. دداڤتي اورڬن دالمن كمبيڠ هيتم ايت روسق، هنچور دان برورنا هيتم. كياي ايت منفسيركن بهاوا ڤڽاكيت استاذ نور امين تيدق داڤت دسمبوهكن دان منوڠڬو ساعت كماتين. ڤنوليس منداڤت معلومت، راماي جوݢ اورڠ٢ مليسيا يڠ براوبت دڠن كياي ترسبوت.

چيري٢ ڤنتيڠ ڤمبدهن باطين

برباڬاي چونتوه ڤمبدهن باطين دأتس اد مڠاندوڠي چيري٢ سڤرتي دباوه اين;

* ڤمبدهن يڠ دلاكوكن ساڠت منعجوبكن، مڠحيرانكن، لوار بياسا.
* ڤركارا اتاو كجادين يڠ منعجوبكن، لوار بياسا دلاكوكن اوليه ڤراوت براولڠ-اولڠ، سلالو برلاكو. سڤرتي ڤق تيه، دالم ماس 2 جم لبيه داڤت ملاكوكن ڤمبدهن لبيه 200 اورڠ.
* ڤمبدهن ايت تله منجادي كبوليهن ديري ڤراوت. اورڠ راماي تاهو دڠن جلس، بڬيتو جوݢ ڤراوت ڤون تاهو بهاوا ديريڽ بوليه ملاكوكن ڤمبدهن يڠ منعجوبكن دان لوار بياسا ترسبوت.
* ڤراوت مناوركن خدمت ڤمبدهنڽ سچارا تربوک دان ماسيڠ٢ ممڤوڽاءي كلينيک اونتوق دلاوتي ڤارا ڤلڠڬن.
* اداڽ عنصور جين اتاو شيطان يڠ ممبنتو كرجا ڤمبدهن.
* ستڠه اورڠ يڠ مڽقسيكن ڤمبدهن، تيدق نمڤق ڤمبدهن ايت برلاكو، سدڠ سبهاڬينڽ داڤت مليهت ڤمبدهن ايت برلاكو.
* تيدق مڠڬوناكن الت٢ بده يڠ ستندد تتاڤي مڠڬوناكن الت٢ يڠ تيدق دڬوناكن اونتوق ڤمبدهن بياسا، كادڠ٢ تنڤا مڠڬوناكن الت٢ تتاڤي مڠڬوناكن تاڠن كوسوڠ.
* ڤساكيت اكن مڠالمي برباڬاي راس دان ڤڠالمن سڤرتي سماچم ترڤوكاو، مڠنتوق، راس اڠڬوتا دتكن-تكن، دڤيچيت-ڤيچيت تتاڤي تيدق مراس ساكيت، تراس اد سسواتو يڠ ترچابوت دري ڤروت، تراس اڠڬوتا منجادي برت، كبس، ڤانس دان كادڠ٢ سجوق دان سباڬايڽ.
* كسن٢ ڤمبدهن سڤرتي داره تيدق ككل، تاڤي هيلڠ دالم ماس سبنتر سڤرتي ڤڠالمن توان حاج الياس دأتس.
* تياد منيڠڬلكن ڤاروت دأڠڬوتا يڠ تله دبده.
* بايرن يڠ دكناكن ترلالو تيڠڬي، بريبو-ريبو ريڠڬيت مليسيا.

سموا 11 چيري يڠ دسبوت دأتس ممبوقتيكن دڠن جلس بهاوا ڤمبدهن باطين اداله سجنيس سيحير ياءيت سيحير خيالن. ڤمبدهن سبنر تيدق برلاكو. والله اعلم

اوليه: دوكتور حاج جاهيد بن حاج صديق، ڤڠاساس ڤوست راوتن اسلام مناره