اوليه عزرين واحيد

سيتواسي 1: سڤاسڠ سوامي ايستري سدڠ منينجاو-نينجاو بارڠ٢ يڠ دجوال دسبواه ڤاسر راي يڠ بارو مڠاداكن جوالن موره سمڤنا چوتي ڤرسكولهن. تيدق لاما كمودين، سي ايستري ممڠڬيل جوروجوال لالو بركات، “يڠ اين، يڠ اين، دان يڠ اين، ساي تق ماهو. يڠ لاءين، سموا ساي ماهو“. جوروجوال ڤرمڤوان ايت ترسڽوم ليبر مندڠر كات٢ سي ايستري ترسبوت، سباليقڽ سي سوامي ترچڠڠ، سمبيل مولوت ترڠاڠا لواس. دالم كأداءن سڤرتي ايت، تيبا٢ سي ايستري بركات كڤد سواميڽ، “ابڠ! چڤت لا باير.“

سيتواسي 2: ڤد سواتو مالم، سأورڠ سوامي دتندڠ كلوار رومه اوليه ايستريڽ عقيبة كلتيهن كتيک دأتس رنجڠ. سي سوامي تيبا٢ ترجومڤا سبواه لمڤو الادين، لالو مڠڬوسوق لمڤو ترسبوت. سكوڽوڠ-كوڽوڠ كلوار سأيكور جين برمات ميره، لالو بركات، “كامو ماهو اڤ“؟ سي سوامي ڤون منجواب، “ساي ماهو قوات“. لالو جين تادي ڤون منچادڠكن سوڤاي سي سوامي ترسبوت مڠمبيل كوڤي توڠكت علي يڠ توروت مڠاندوڠي سكاكول، دان ڤاتي ضب. دڠن سرتا مرتا سي سوامي منجادي ‘قوات’، لالو منداڤت كوچوڤن درڤد ايستريڽ.

كدوا-دوا سيتواسي دأتس اداله سيناريو يڠ بياسا كيت ليهت دالم اعلان٢ دنڬارا اين، سام اد اعلان دتيليۏيشن، ماهو ڤون دراديو. اعلان٢ ترسبوت كبياساءنڽ دبهاڬيكن برداسركن ڬولوڠن يڠ منجادي ساسرن.

اوليه ايت، ترداڤت اعلان يڠ دتوجوكن خصوص اونتوق قوم وانيتا، اد اعلان يڠ خصوص اونتوق للاكي، اد اعلان اونتوق ورݢ امس، كانق٢، دان تيدق كتيڠڬلن جوݢ اعلان اونتوق ڬولوڠن رماج. ستياڤ اعلان ترسبوت ڤستيڽ بربيذا-بيذا انتارا ساتو سام لاءين برداسركن ميسيج يڠ ايڠين دسمڤايكن كڤد خلايق ساسرن.

سدر تيدق سدر، ڬاي هيدوڤ كيت اخيرڽ دتنتوكن اوليه اعلان يڠ مڠواساءي اره ڤمبلين اينديۏيدو دان ايسي رومه دنڬارا اين. كالاو قوم للاكي سڠڬوڤ كريڠ ساكو باڬي ممبلي كريتا ميواه، ڤاكاين يڠ برجنام تركنل، دان اوبت-اوبتن، سرتا ماكنن كصيحتن ڤڠوات تناݢ سيک س، قوم وانيتا ڤولا بربوت-ربوت مڠونجوڠي ڤاسر راي٢ يڠ مڠاداكن جوالن موره، دان برلومبا-لومبا ممبلي ڤرودوک٢ كچنتيقن واجه دان ڤلڠسيڠن توبوه بادن، ترماسوق ماكنن كصيحتن باڬي منمبت هاتي سوامي.

ڬولوڠن كانق٢ ڤولا سجق دري زمان برزمان لاڬي دموموقكن دڠن ڤرسيڤسي بهاوا منجامو سليرا دريستورن ماكنن سڬرا اداله سسواتو يڠ مڽرونوقكن، ممبهاڬياكن، دان ملامبڠكن ستاتوس.

لالو تتكالا انق٢ كيت برڬمبيرا مماكن برڬر، ايم ڬوريڠ، دان كنتڠ ڬوريڠ، كيت جوݢ كادڠ٢ ترتاڽ-تاڽ سياڤاكه سبنرڽ يڠ سدڠ برڬمبيرا. اداكه سي انق، ڤڠوسها ريستورن ماكنن سڬرا، اتاو ڤون شريكت فرنچاءيس يڠ برتڠڬوڠجواب مڠاعلانكن ڤرودوک٢ يڠ دحاصيلكن؟

ڤينديق كات كيت تيدق بوليه مميسهكن ديري كيت درڤد ڤڠاروه اعلان كران كيت سموا هيدوڤ دكليليڠي اوليه اعلان، سام اد اعلان يڠ كيت ماهو ليهت دان دڠر، اعلان يڠ مڠهيبوركن دان يڠ ممبري اينفورماسي كڤد ڤنونتون، اتاو اعلان يڠ سميمڠڽ ممبواتكن كيت مڽمڤه، بنچي، ماره، دان ڬرم.

كچوالي مريک يڠ منچاري رزقي ملالوءي اعلان، تيدق اد سأورڠ ڤون دالم كالڠن كيت يڠ منونتون تيليۏيشن سمات-مات اونتوق مليهت اعلان. نامون ايرونيڽ، ڤركارا يڠ دبنچي ايتوله يڠ مننتوكن چارا هيدوڤ كيت سهارين.

ڬولوڠن وانيتا چونتوهڽ، مريک سأوله-اوله تيدق ممڤوڽاءي ڤيليهن اونتوق كليهاتن چنتيق، اڠڬون، مناريق، دان برڬاي، ملاءينكن جک مريک مڠڬونا ڤاكاي ڤرودوک٢ يڠ دأعلانكن سام اد دميديا چيتق، ايليكترونيک، عالم سايبر، اتاو ڤون ملالوءي راڠكاين جوالن لڠسوڠ.

لالو تيدق ڤليق جک كيت مليهت راماي وانيتا يڠ سنتياس منوكر ڬنتي فيشن بيݢ تاڠن ڤد ستياڤ ميڠڬو، مڠڬيليركن ستياڤ هاري جنيس كاسوت، اتاو ساندل يڠ دڤاكاي، دان تيدق سڬن سيلو ممبريتاهو راكن٢ جنام الت سوليق يڠ دڬوناكن.

باڬي قوم للاكي ڤولا، كلوار سهاج موديل بارو تيليفون بيمبيت، ڬولوڠن يڠ تركنل دڠن صفة ايڬو اين سڠڬوڤ منجوال دڠن موره تيليفون بيمبيت يڠ لاما سمات-مات كران ماهو كليهاتن up to date دڠن ڤركمبڠن سماس دالم دنيا تيكنولوڬي معلومت دان كومونيكاسي يڠ ڤست بركمبڠ.

ماله، باڬي مريک يڠ لبيه بركممڤوان، هوتڠ بڠک كليليڠ ڤيڠڬڠ تيدق منجادي مسئله اصلكن مريک مراس سليسا مميليقي موديل بارو كريتا ايدامن، اتاو مميليقي رومه يڠ مموكاو ڤارا تتامو دان سانق ساودارا.

جوسترو، تيدق ساله راساڽ جک كيت مڠاتاكن، سستڠه اعلان يڠ دسياركن، خصوصڽ دميديا ايليكترونيک مڠڬالقكن كيت سوڤاي بربلنجا مڠيكوت هاوا نفسو. بوكن ايت سهاج، منونجوق-نونجوق كميواهن يڠ كيت ميليقي، منمڤيلكن كچنتيقن دڠن چارا يڠ ساله دان كڤد اينديۏيدو٢ يڠ تيدق بركاءيتن.

جوݢ، برمڬه-مڬه دڠن ككاياءن، كجاياءن، دان سڬالا كلبيهن يڠ كيت بڠڬاكن، دان ڤلباڬاي لاڬي ڤنمڤيلن ديري دان ڬاي هيدوڤ يڠ برسالهن دڠن اجرن اسلام، ماله عادت كتيمورن سكاليڤون.

سيستم كاڤيتاليس

جک كيت منليتي ايسو اين سچارا هالوس، مڽلوروه، دان هوليستيک، كيت اكن داڤتي ڤركارا سڤرتي اين سبنرڽ براکر اومبي درڤد سيستم ايكونومي كاڤيتاليس يڠ دعمالكن دنڬارا اين. ماله تله مڠواساءي دنيا كسلوروهنڽ.

دالم سيستم كاڤيتاليس، ايكونومي دكاتاكن ترحاصيل عقيبة درڤد كهندق ماءنسي يڠ تيدق ترباتس، سدڠكن كأوڤاياءن ماءنسي ڤولا ترباتس. ماناكالا، متلامت دالم ڤرنياڬاءن ڤولا اياله اونتوق منداڤتكن كأونتوڠن يڠ مكسيموم ملالوءي ڤڠڬوناءن سومبر مودل يڠ مينيموم.

جلس سكالي سيستم ايكونومي يڠ ڤينچڠ اين لڠسوڠ تيدق مڽنتوه ڤرانن ماءنسي سباڬاي همبا الله دان خليفه دأتس موک بومي اين. اڤاته لاڬي اونتوق ممبينچڠكن ڤرسوءالن كبركتن دالم ڤرنياڬاءن دان رزقي يڠ دڤراوليه، ترماسوق ڤرسوءالن ريبا، زكاة دان صدقه.

نتيجهڽ، ماءنسي تيدق لبيه درڤد روبوت ايكونومي يڠ هاڽ هيدوڤ اونتوق ممنوهكن ڤروت دان ممواسكن نفسو سهاج. حال اين بوكن سهاج بوليه دليهت ملالوءي ڬاي هيدوڤ مريک يڠ ترليبت، نامون توروت ترڤنچر ملالوءي اعلان٢ يڠ بركاءيتن.

كڤد مريک يڠ ترليبت دالم دنيا ڤڠاعلانن، نصيحت ساي برهاتي-هاتيله اڤابيلا مرنچڠ سسواتو اعلان. جاڠن هاڽ مليهت كأونتوڠن سمات-مات تنڤا مڠمبيل كيرا تڠڬوڠجواب سوسيال اعلان ترهادڤ مشاركت. ڤاليڠ ڤنتيڠ، ڤستيكن ديري كيت تيدق ترماسوق دالم كلومڤوق مريک يڠ دصيفتكن اوليه الله سباڬاي ڤڽامبوڠ ليده شيطان دان ابليس دالم مڽستكن ماءنسي دان ممڤرداياكن مريک سوڤاي سنتياس ڤاتوه كڤد كهندق هاوا نفسو ملالوءي ڤرماءينن كات٢ دان تيڤو مصليحة.

فرمان الله دالم سورة الانعام: ايات 112 يڠ برمقصود  “دان دميكينله كامي جاديكن باڬي تياڤ٢ نبي ايت موسوه دري شيطان٢ ماءنسي دان جين، سستڠهڽ ممبيسيقكن كڤد سستڠهڽ يڠ لاءين كات٢ دوستا يڠ اينده٢ سوسوننڽ اونتوق ممڤرداي ڤندڠرڽ. دان جک توهن مو مڠهندقکي، تنتوله مريک تيدق ملاكوكنڽ. اوليه ايت، بياركنله مريک (جاڠن ايكوتي) دان اڤ يڠ مريک اد-اداكن (دري ڤربواتن يڠ كوفور دان دوستا) ايت.“

اوليه: دوكتور محمد.حلمي بن عبدالله. ڤنشارح فاكولتي بهاس دان كومونيكاسي، اونيۏرسيتي ڤنديديقن سلطان ادريس (UPSI)