اوليه عزرين واحيد

 “سياڤا كاو سبنرڽ؟“ سوارا ڤرمڤوان ايت منجواب دالم كأداءن مات ترڤجم.

“ساي دهانتر، روقيه انق سمن يڠ دودوق دهوجوڠ كامڤوڠ سان هانتر ساي كسيني.“

استاذ برتاڽ لاڬي، “كناڤ كاو ڬڠݢو دي؟“

سوارا ايت منجواب لاڬي، “توان اكو مارهكن دي سبب تق ايذينكن ڤوتوڠ ڤادي، ڤتڠ تادي دي داتڠ مينتا كرجا دڠن ميله تاڤي دي تق باڬي توان اكو كرجا. جادي دي تيڠڬلكن اكو اونتوق مڠڬڠڬو ميله.“

“كلوار، جاڠن ڬڠڬو دي لاڬي، ڤرڬي باليق كڤد توان كامو. كالاو تق اكو كرجاكن كامو.“

منجريت-جريت سوارا ڤرمڤوان ايت اڤابيلا دسوروه كلوار. ميله كمودينڽ تروس تيدق سدركن ديري. لالو استاذ ممباچاكن ببراڤ سوره درڤد القرءان اونتوق مڠهالاو ڤلسيت ايت.

ايت انتارا قيصه سي توان ڤلسيت يڠ چمبورو. اڠكارا چمبورو يڠ ترتانم دالم ديري توانڽ، اورڠ لاءين منجادي مڠسا. تيدق ممڤو اونتوق ممبالس سنديري لاءين ڤولا دهانتر اونتوق ممبوات ڤرهيتوڠن. ميمڠ عادت ماءنسي هاري اين سوک ممبلا شيطان سباڬاي ڤريساي.

باڬي مريک يڠ ڤرچاياكن شيطان سباڬاي ڤليندوڠ دان ڤريساي، سمڤاي بيلاكه مخلوق هالوس ايت ممڤو ڤاتوه كڤد توانڽ؟ اڤ اكن ترجادي اڤابيلا توان سي ڤلسيت سوده مولا ترڤيسوڠ نية اصلڽ؟

منجواب ڤرسوءالن ايت، ڤڠروسي جاوتنكواس تاتاترتيب دان ديسيڤلين ڤرساتوان كباجيقن دان ڤروبتن اسلام دارالشفاء، باندر بارو باڠي، عبدالرشيد احمد مڽاتاكن، “بياساڽ ڤلسيت دڤليهارا اوليه وانيتا“.

ڤد اولڽ مريک ممليهارا ڤلسيت هاڽ سقدر اونتوق ڤمانيس كچنتيقن دان اونتوق منجاݢ كسلامتن ديري سنديري. نامون اي برتوكر منجادي مخلوق هالوس يڠ مڠڬڠڬو اورڠ لاءين اڤابيلا توانڽ مڽيمڤن دندم اتاو ساكيت هاتي ترهادڤ سسأورڠ.

“ڤلسيت تيدق ڤرلو دأره اونتوق مڠڬڠڬو سسأورڠ. اڤابيلا توانڽ ساكيت هاتي، سچارا تيدق لڠسوڠ ڤلسيت بلاءن ايت مڠڬڠڬو اورڠ يڠ مڽاكيتكن هاتي توانڽ. سڤرتي يڠ دكتاهوءي، ڤلسيت اتاو اڤ سهاج مخلوق هالوس بوليه مليهت ماءنسي، سباليقڽ ماءنسي تيدق ممڤو مليهتڽ سچارا جلس كران اي سريڠ منجلما،“ ترڠڽ.

تمبهڽ لاڬي، ڤلسيت دكاتاكن سريڠ منجلما مڽروڤاءي بنتوق بلالڠ، تراوتاماڽ بلالڠ داءون. موڠكين تيدق راماي يڠ سدر كحاضيرن ڤلسيت اين درومه تراوتاماڽ وقتو سنجا كران ساءيز بلالڠ اڬق كچيل اونتوق دليهت.

تتاڤي، باڬي ممستيكن اي ڤلسيت يڠ منجلما منجادي بلالڠ، اي اكن مڠلواركن بوڽي سڤرتي تيق..تيق..تيق.. جک اد بوڽي سدميكين، ايت اداله ڤلسيت.

نامون جاڠن ڤولا دبونوه بلالڠ ايت، چوكوڤ سقدر ممباچاكن ايات كورسي سرتا ببراڤ سوره لاءين كمودينڽ هالاو بلالڠ ايت. حال يڠ دمكين كران بلالڠ ايت تيدق ممبهاياكن ماءنسي سڤرتي اولر، ليڤن دان سباڬايڽ.

جوسترو، كڤرچاياءن مماتهكن كڤالا بلالڠ دهوجوڠ باجو سباڬاي ڤتندا اونتوق ممبيذاكن بلالڠ بياسا اتاو بلالڠ ڤلسيت سڤرتي مان بياسا دعملكن، تيدق بتول سبنرڽ. 

“ڤلسيت مڠڬڠڬو ماءنسي دالم دوا چارا ياءيت ملالوءي ڬيڬيتن لوار يڠ مڠعاقيبتكن لبم٢ دان منيڠڬلكن كسن تيݢ لوبڠ عقيبة ڬيڬيتن. سلاءين ايت، ڤلسيت جوݢ مرسڤ ماسوق کدالم توبوه ماءنسي دان مڽببكن سسأورڠ ايت اكن مراچاو كران رسوقن ڤلسيت يڠ منومڤڠ توبوهڽ.

“سسأورڠ يڠ دماسوقي ڤلسيت بوليه سدر كتيک ڤلسيت ماسوق دڠن مراساكن هوجوڠ جاري سڤرتي دتوسوق جاروم. بياساڽ اكن برلاكو ڤد وقتو سنجا،“ اوجر عبدالرشيد.

چارا ايلق ڬڠڬوان ڤلسيت

جلسڽ لاڬي، وقتو سنجا مروڤاكن ڤراليهن انتارا سياڠ دان مالم. دكالا سنجا باڽق شيطان يڠ بركليارن دان اكن برڬنتوڠن دڠن اڤ سهاج يڠ مريک بوليه برڬنتوڠ.

اوليه سبب ايت كباڽقن ايبو باڤ اكن ممستيكن انق٢ مريک براد ددالم رومه كتيک سنجا. بوكن سهاج انق٢، ماله ماكنن، حيوان ڤليهاراءن جوݢ ڤرلو دتوتوڤ دان دليندوڠي بيلا منجلڠ سنجا.

بڬيتو جوݢ دڠن تيدور دوقتو سنجا. هاري اين ڤانتڠ لارڠ بڬيني تيدق لاڬي دأيندهكن، سمواڽ ماءين لڠڬر سهاج سهيڠݢ تيدق لڠسوڠ مڠهيراوكن وقتو اونتوق تيدور.

شيطان چوكوڤ سوک كڤد مريک يڠ ڬمر تيدور دوقتو ڤتڠ سهيڠݢ منجلڠ مغرب كران وقتو ترسبوت مروڤاكن وقتو ڤاليڠ موده اونتوقڽ مماسوقي توبوه ماءنسي.

جوسترو، باڬي مڠيلقكن ڬڠڬوان ڤلسيت، اسلام مڽارنكن سوڤاي باچاءن بسم الله سنتياس منيتي دبيبير. اڤ سهاج يڠ دلاكوكن ڤرلوله مڽبوت نام الله سباڬاي ڤليندوڠ.

نام الله ايت بسر حكمهڽ، بوكن سهاج اونتوق مڠيڠتي دان برشكور ماله دڬوناكن سباڬاي ڤڠهالڠ سيحير د مان اوڠكڤن يڠ دسبوت نام الله سڤرتي ‘بسم الله’ تيدق ممڤو دتمبوسي اوليه مخلوق هالوس والاوڤون ڤد ظاهيرڽ صفة كجادين جين دان شيطان سميمڠڽ هالوس دان تياد بربنتوق سباڬايمان كجادين اڤي.

كاتاڽ لاڬي، بڬيتو جوݢ دڠن عورة ڤرلو دتوتوڤ دڠن راڤي سمات-مات كران الله باڬي مڠيلقكن مخلوق هالوس تيدق داڤت ماسوق. اڤابيلا عورة دددهكن اي اكن مڠوندڠ شيطان دان جين جاتوه چينتا ترهادڤ وانيتا ايت. دسببكن ايت الله مڽوروه ستياڤ وانيتا منجاݢ عورة، بوكن سهاج دڠن بوكن مهرام ماله دڠن مخلوق هالوس.

بتول، ماءنسي تيدق ممڤو مليهت مخلوق هالوس دڠن مات كاسر، تتاڤي منوروت عبدالرشيد، اد چاراڽ اونتوق كيت مڠهالڠ ڤندڠن شيطان درڤد مليهت عورة تراوتاماڽ كتيک مڽالين ڤاكاين دان كتيک ماسوق كتاندس.

“والاوڤون مخلوق هالوس اين بوليه مليهت عورة ماءنسي، ڤڠليهتن مريک اكن ترهالڠ سكيراڽ ماءنسي ممباچ دعا ماسوق تاندس دان ڤاليڠ تيدق سكاليڤون دڠن اوڠكڤن بسم الله، ممڤو مليندوڠي عورة ماءنسي.

“باڬي مڠيلقكن ڬڠڬوان مخلوق هالوس، بوليه مڠعملكن باچاءن ايات كورسي ستياڤ كالي سلڤس صلاة دان دأيكوتي دڠن سوره تيݢ قول. ماناكالا باڬي مريک يڠ مڠالمي داتڠ بولن، مريک ڤاليڠ سنڠ ددمڤيڠي مخلوق هالوس. اين كران مريک براد دالم كأداءن تيدق سوچي دان سلالوڽ تيدق دالم ڤليندوڠن. 

اوليه ايت دسارنكن مريک ممباچ “بسم الله الرحمن الرحيم“ سباڽق 21 كالي دڠن نية برذيكير. والله اعلم