اوليه مستيک

سچارا عامڽ، ڬم انتارا بارڠ بياسا دڬوناكن دالم كهيدوڤن باڬي ملكتكن سسواتو. نامون، ڤرنهكه اندا مندڠر ڬم ڤاليڠ توا ددنيا يڠ ڤرنه دتموءي؟

ڤنموان ڬم كونو يڠ دحاصيلكن اوليه Neanderthal انتارا يڠ منداڤت ڤرهاتين دالم دنيا اركيولوڬي. Neanderthal اتاو Neandertal اداله مروجوع كڤد كومڤولن ڬينوس هومو يڠ تله ڤوڤوس، براصل دري زمان ڤليستوسن. ناماڽ دأمبيل برسمڤنا لوكاسي تمڤت دمان اي دجومڤاءي ياءيت سكيتر Neandertal اتاو لمبه Neander دجرمن.

ساءينتيس مڠكلاسيفيكاسيكن Neanderthal سباڬاي subspesies ماءنسي ياءيت Homo sapiens neanderthalensis اتاو سڤيسيس يڠ برلاءينن دكنلي Homo nenaderthlensis.

Neanderthal دكيراكن هيدوڤ دسلوروه ايروڤه هيڠݢ اسيا سكيتر 500 جوتا دهولو، سبلوم ڤوڤوس دري موک بومي كيرا٢ 40،000 تاهون يڠ لالو. ترداڤت ببراڤ سڤيكولاسي دكاءيتكن دڠن كڤوڤوسن مريک. انتارا تيوريڽ، Neanderthal ماتي دبونوه اوليه ماءنسي مودن.

سڤيكولاسي لاءين مڠاتاكن لتوسن ڬونوڠ براڤي برسيري يڠ مڠڬونچڠ ايتالي دان ڤرڬونوڠن كاوكاسوس سكيتر ڤولوهن ريبو تاهون دهولو منجادي ڤونچا كڤد كموسنهن سڤيسيس ايت.

Neanderthal، كومڤولن يڠ تله ڤوڤوس. كومڤولن اين دسبوت ڤڠكاجي سباڬاي يڠ ڤرتام مڠحاصيلكن ڬم اونتوق دڬوناكن دالم ڤرالتن مريک.


برداسركن ببراڤ ڤنموان سڤيسيمنڽ دأيروڤه دان اسيا، سجاره Neanderthal ترڤرڠكڤ دڠن ريڤوتاسي يڠ تيدق مننتو. اهلي سرجان سلاما اين ممندڠ ريميه ڤد دايا كوڬنيتيف Neanderthal، ماله دأڠڬڤ كونو، تيدق برڤڠتاهوان دان تيدق داڤت ملاكوكن سسواتو سلايق ماءنسي مودن. السنڽ كران بنتوق اناتومي مريک بربيذا دڠن ڬينراسي ڤد هاري اين.

ترڽات، انداين ايت سيلڤ. ڤنموان دان ڤنليتين سكومڤولن ساءينتيس يڠ دتربيتكن دالم جورنل سا‌ينتيفيک ريڤورت ڤد بولن 2017، مڠوڠكڤكن بهاوا Neanderthal مميليقي كڤينترن دان كماهيرن تيڠڬي. بوقتيڽ، مريک ممڤو مڠحاصيلكن ڬم ڤرتام سأول 200،000 تاهون يڠ لالو مڠڬوناكن باهن عالمي يڠ تيدق ڤرنه دفيكيركن اوليه ماءنسي ڤد ماس كيني.

اهلي اركيولوڬي منموءي ڬم بروڤا كتولن هيتم ايت ڤد باتو برلاڤيس كتيک ملاكوكن كرجا٢ ايكسكاۏاسي دلوكاسي بكس ڤنمڤتن Neanderthal دسلوروه ايروڤه سكيتر دوا ديكد لالو. كتولن هيتم ترسبوت مروڤاكن ڤلكت براساسكن تار دان دڬونا ڤاكاي اونتوق كرجا٢ منچنتومكن كڤالا كاڤق، تومبق سرتا الت ڤربوروان لاءين.

درڤد ڤمرهاتين منداڤتي، ڬم تار ايت سبنرڽ دحاصيلكن درڤد كوليت كايو جنيس ڤوكوق birch يڠ باڽق ترداڤت دتاڤق Neanderthal دسكيتر ايتالي دان جرمن. سوءال باڬايمان مريک ممڤروسيس باهن ڤليكت ترسبوت ماسيه منجادي كاجين.

ڬم تار دحاصيلكن درڤد كوليت كايو ڤوكوق birch.


اتس سبب ايت، سكومڤولن ساءينتيس دري اونيۏرسيتي لايدن دبلندا مموتوسكن اونتوق مڠكاجي سنديري چارا ڤڠحاصيلن ڬم كونو سڤرتي مان يڠ ڤرنه دلاكوكن اوليه ڬينوس هومو سواتو كتيک دولو. اونتوق ايت، ڤنليتي تله مرنچان ببراڤ قاعده بروڤا ايكسڤيريمن دان سيمولاسي مڠڬوناكن الت ڤريميتيف زمان Pleistosen.

دكتواءي اوليه Paul Kozowyk دان Geeske Langejans، ڤارا ڤڽليديق تله مڠوجي مڠڬوناكن تيݢ تيكنيک اونتوق مڠلواركن تار دري كايو ڤوكوق birch. مولاءي درڤد قاعده ڤاليڠ موده سهيڠڬاله يڠ ڤاليڠ كومڤليک س.

چارا موده دڤڠڬيل ‘ash mound’، ڤنليتي هاڽ ممرلوكن ڬولوڠن كوليت ڤوكوق birch دان اڤي. باهن ايت كمودين دلتقكن دالم بكس خاص لالو دباكر دأتس اڤي تربوک. سلڠ 20 مينيت، كوليت كايو دكلواركن دان دداڤتي هاڽ كيرا٢ سديكيت تار براوكورن سبسر بيجي كاچڠ ترحاصيل.

اوجين ستروسڽ دڤڠڬيل ‘ڤيت رول’. سكڤيڠ كوليت كايو ڤوكوق birch دڬولوڠ كمودين دتانم ددالم تانه. سلڤس دباكر سلاما 40 مينيت، جومله تار يڠ ترحاصيل جوݢ تيدق باڽق ياءيت كيرا٢ براوكورن دوءيت شيليڠ سهاج.

Kozowyk برسام ڤاسوقنڽ كمودين براليه ڤد قاعده ڤاليڠ روميت يڠ دسبوت سباڬاي ‘raised structure’. تيكنيک يڠ دڬوناكن اونتوق ايكسڤيريمن اين سروڤا دڠن ‘ڤيت رول’ دمان ڤڠكاجي مڠڬالي لوبڠ ڤد تانه لالو مماسوقكن كوليت كايو ڤوكوق birch كدالمڽ. كمودين، دلتقكن لوڠڬوقن رنتيڠ ڤوكوق ويللو دأتسڽ دان دباكر. حاصيلڽ، كيرا٢ 15 هيڠݢ 20 كالي لبيه باڽق تار داڤت دحاصيلكن بربنديڠ قاعده سبلومڽ.

ايكسڤيريمن دلاكوكن اونتوق مڠحاصيلكن ڬم كونو ايت.باڬايماناڤون، كات Kozowyk، جومله ترسبوت تيدق داڤت مننديڠي سڤرتي مان يڠ دحاصيلكن اوليه Neanderthal. حال اين منونجوقكن، Neanderthal ممڤوڽاءي كماهيرن سمولا جادي. دڠن مڠڬابوڠكن ڤڠتاهوان دان باهن سديا اد، مريک بوكن سهاج ماهير مڠحاصيلكن ڬم درڤد تار كايو تتاڤي تاهو باڬايمان اونتوق مڠڬوناكنڽ.

Erik Trinkaus، اهلي انتروڤولوڬي دري ووسيڠتن اونيۏرسيتي بركات بهاوا ماءنسي كونو دان ماءنسي مودن سبنرڽ مميليقي كبرسماءن. ماسيڠ٢ ممڤو برادڤتاسي دڠن ڤرسكيترن، برايماڬيناسي دان مڠحاصيلكن ڤلباڬاي چيڤتاءن. دمكين جوݢ حالڽ يڠ برلاكو كڤد Neanderthal دمان مريک بلاجر دان برايکسڤيريمن ملالوءي ڤرسكيترن.