اوليه مستيک

ڽاموق، حيوان كچيل اين سريڠ ممنچيڠ كمارهن ماءنسي. ڽاواڽ جوݢ باڽق براخير دتاڠن ماءنسي. ڤون بڬيتو، اي تيدق ڤرنه جمو اونتوق تروس مندكتي ماءنسي دمي منداڤتكن ستيتيس داره.

تامت روايت ڽاموق، مک ترڤوتوسله ڬينراسيڽ كران تلور-تلورڽ تيدق سمڤت دبري ماكن دان دتتسكن. سچارا ڤوراتا ڽاموق بتينا اكن برتلور سهيڠݢ منچچه 300 بيجي. سلڤس توجوه هاري جاديله ڽاموق ديواس يڠ بوليه مڠهيسڤ داره دان ممبياق. بڬيتوله ستروسڽ حيوان كچيل اين منروسكن كلڠسوڠن هيدوڤ ڬينراسي اكن داتڠ.

نامون سبنرڽ ڽاموق بوكنله سرڠݢ ڤڠهيسڤ داره اونتوق مڠيسي ڤروت يڠ لاڤر. باءيق ڽاموق بتينا ماهوڤون جنتن، كدوا-دواڽ مڠهيسڤ مانيسن بوڠا، بواه-بواهن دان مينرل سباڬاي ماكنن اوتاماڽ.

تاڤي كناڤ كيت لبيه كرڤ نمڤق ڽاموق مڠهيسڤ داره هيڠݢ كڽڠ. ساتو-ساتوڽ السن مڠاڤ ڽاموق بتينا دان بوكن جنتن مڠهيسڤ داره اداله كران تلور-تلورڽ.

تاهوكه اندا، هاڽ ڽاموق بتينا يڠ مڠهيسڤ داره كران داره مڠاندوڠي ڤروتين يڠ دڤرلوكن اونتوق ڤركمبڠن دان ڤرتومبوهن تلورڽ. ماناكالا ڽاموق جنتن تيدق مڠهيسڤ داره دان حياتڽ تيدق ڤنجڠ ياءيت سلاما 10 هيڠݢ 20 هاري سهاج. معناڽ سلڤس مڠاون، ڽاموق جنتن اكن ماتي. مک توڬس اونتوق ممڤرتاهنكن كلڠسوڠن هيدوڤ سڤيسيسڽ ترلتق ڤد ڽاموق بتينا.

ڽاموق بتينا مڠهيسڤ داره بوكن سباڬاي ماكننڽ، تتاڤي اونتوق ڤرتومبوهن تلورڽ.


ڽاموق بتيناله يڠ ممبري ماكن داره دان منچاري تمڤت يڠ ترباءيق سوڤاي تلور٢ ايت سلامت دان منتس ددالم تاكوڠن اءير. تلور ايت دتيڠڬلكن دالم كأداءن سلامت دسيتو كران سوده دبكلكن دڠن سيستم ڤرتاهنن ديري سمولا جادي يڠ دميليقي ڬينراسي ڽاموق.

كتيک براد ددالم اءير، تلور يڠ ڤوتيه ايت اكن برتوكر منجادي ڬلڤ اونتوق مليندوڠيڽ دري ڤمڠسا. بڬيتو جوݢ اڤابيلا برتوكر منجادي لرۏا جنتيق٢ ورنا براوبه اونتوق مڽسوايكن ديري دڠن تمڤت تاكوڠن اءير. تيڠڬل جنتيق٢ ددالم تاكوڠن دان سومبر ماكننڽ اداله بكتيريا دان ميكرواورڬانيسما يڠ ترداڤت ددالم اءير.

چاراڽ، جنتيق٢ اكن ممبوات ڤوسرن اءير يڠ كچيل مڠڬوناكن ايكورڽ يڠ بربولو. ڤوسرن اءير ايتوله يڠ مڽببكن ميكرواورڬانيسما دسدوت ماسوق كدالم مولوتڽ.

دري جنتيق٢ اي برتوكر منجادي كڤومڤوڠ دان اخيرڽ ڽاموق ديواس. نامون سڤنجڠ ڤروسيس ايت، تيدق اد ستيتيس داره ڤون يڠ منجادي ماكننڽ.


اڤابيلا سوده چوكوڤ ديواس، ڽاموق بتينا مڠولڠي ڤربواتن يڠ سام سڤرتي ايبو مريک لاكوكن. مڠهيسڤ داره اونتوق ممبكلكن ڤروتين كڤد تلور سوڤاي ڬينراسيڽ سنتياس اد ددنيا اين.

سي ايبو مڠهيسڤ داره بوكن اونتوق كڤرلوان ماكننڽ تتاڤي اونتوق انق٢ يڠ اكن دتتسكن. بيار ڽاوا ملايڠ نامون دمي انق سڠڬوڤ دلاكوكن. اينيله ناماڽ مڽابوڠ ڽاوا دمي انق والاوڤون اخيرڽ سي ڽاموق تيواس كران تمڤرن ماءنسي.

روڤاڽ ددالم كهيدوڤن اين سموا ايبو تله دجاديكن اوليه الله سبحانه وتعالى ممڤوڽاءي ڤراساءن يڠ سام ياءيت كاي دڠن كاسيه سايڠ. باءيق حيوان ماهوڤون سرڠݢ كچيل جوݢ دبكلكن دڠن نالوري كأيبوان اونتوق ممڤرتاهنكن كلڠسوڠن هيدوڤ ڬينراسي اكن داتڠ.

ڽاموق يڠ سبڬيتو كچيل ماله كيت مڠڠڬڤڽ منچكيق داره ڤون ڤنوه دڠن نالوري كأيبوانڽ. سڠڬوڤ ممڤرتاروهكن ڽاوا اونتوق ستيتيس داره يڠ بوكن اونتوق مڠيسي ڤروتڽ تتاڤي اونتوق انق٢ يڠ باكل دتتسكن. ايتوله نيلايڽ سبواه كاسيه سايڠ يڠ موڠكين نمڤق ريميه تاڤي چوكوڤ مهل هرڬاڽ.

كاسيه سايڠ سأورڠ ايبو ايت نالوري سمولا جادي يڠ الله بريكن ددالم هاتي ستياڤ مخلوق يڠ برنام ايبو. جادي، جاڠن بواڠ انق كران ڽاموق ڤون سايڠكن انقڽ دان سڠڬوڤ مڠوربانكن ڽاواڽ سنديري.

ڽاموق بتينا سڠڬوڤ ممڤرتاروهكن ڽاواڽ دمي ستيتيس داره.